Kitaplar

Türk Özel Hukukunda Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi, Ankara 1999

• Finansal kiralamanın fayda ve sakıncaları
• Kiralamanın (leasingin) başlıca türleri
• Finansal kiralama sözleşmesinin unsurları
• Finansal kiralama sözleşmesinin şekli ve özel sicile kaydedilmesi
• Tarafların borçları
• Tarafların iflasının veya icra takibine uğramalarının sonuçları
• Finansal kiralama sözleşmesinin sona ermesi

 

 

Türk Özel Hukukunda Cezai Şart
(BK m. 158-161), Ankara 2003

• Cezai şartın düzenlenişi ve amacı
• Cezai şartın benzer kavramlardan farkı
• Cezai şartın uygulama alanı
• Cezai şartın türleri ve koşulları
• Cezai şart alacağının muaccel olması
• Cezai şartı aşan zararın tazmini
• Aşırı cezai şartın indirilmesi

 

 

Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi, Ankara 2005

• Vasiyet ve vasiyeti yerine getirme görevlisi kavramları
• Vasiyeti yerine getirme görevlisinin atanması
• Vasiyeti yerine getirme görevlisinin hukuki niteliği
• Vasiyeti yerine getirme görevlisinin hak ve yükümlülükleri
• Vasiyeti yerine getirme görevlisinin görev ve yetkileri
• Vasiyeti yerine getirme görevlisinin denetimi
• Vasiyeti yerine getirme görevlisinin sorumluluğu
• Vasiyeti yerine getirme görevlisinin görevinin sona ermesi

 

 

İnşaat Sözleşmesi, Ankara 2014

• İnşaat sözleşmesinin tanımı ve unsurları
• Yüklenicinin inşaat (yapı) yapma borcu
• Yüklenicinin inşaatı (yapıyı) teslim borcu
• Yüklenicinin ayıp sebebiyle sorumluluğu
• İşsahibinin bedel (ücret) ödeme borcu
• İnşaat sözleşmesinin sona ermesi

 

 

Ceza Koşulu (Sözleşme Cezası), Ankara 2018

• Ceza koşulunun amacı ve uygulama alanı
• Ceza koşulunun unsurları ve türleri
• Ceza koşulunun götürü tazminattan ve diğer benzer kavramlardan ayırt edilmesi
• Ceza koşulunun muaccel olması
• Ceza koşulunu aşan zararın tazmini
• Aşırı ceza koşulunun indirilmesi

 

 

İdarenin Görsel İşitsel İletişim Alanındaki İşlevi, Ankara 2006.

• Görsel-İşitsel İletişim ve Devlet Müdahalesi
• Kamu Hizmeti Yayımcılığı
• Görsel-İşitsel İletişim Alanında Kamu Gücünün Temel Görünümleri: Bağımsız İdari Otoritenin Düzenleme, İzin, Yaptırım Yetkileri

 

 

Türkiyenin Yargı Bağımsızlığına İlişkin Sorunları, Ankara 2009.

• Yargı İşlevinin Sınırları
• Yargı Bağımsızlığının Amacı
• Yargı Bağımsızlığının Anayasal Güvenceleri
• Kuvvetler Ayrılığı ve Yargı Bağımsızlığı
• Yargılamayı Etkileme Yasağı
• Aşırı ceza koşulunun indirilmesi
• Hakimlerin Sahip Oldukları Güvenceler
• Yargı Kararlarına Uyma Zorunluluğu
• Yargı İdaresi
• Adalet Bakanlığı Sorunu
• Hakimler ve Savcılar Kurulu
• Hakimlerin Atanması Sorunu
• Cumhurbaşkanının Yüksek Mahkemeler ile Hakimler ve Savcılar Kuruluna Üye Atama Yetkisi

 

 

Sağlık Hizmetlerinden Yararlanmanın Kısıtlanması Ve Kısıtlamanın Yargısal Denetimi, Ankara 2011.

• Sağlık Hizmetlerinden Yararlanmanın Kısıtlanması Olgusu
• Yasama Organının Sağlık Hizmetlerinden Yararlanmayı Kısıtlaması ve Kısıtlamanın Yargısal Denetimi
• Kanun Koyucunun Kamu Hizmetlerini Düzenleme Konusundaki Takdir Yetkisi
• Sağlık Hizmetlerinin Kısıtlanması ve İdarenin Sorumluluğu
• Genel Sağlık Sigortasının Kapsamı Konusunda Kanunilik İlkesi
• Genel Sağlık Sigortasının Kapsam ve Ödeme Miktarı İle Sigortalılara Dönük Yükümlülüklerin Belirlenmesi
• Sağlık Hizmetleri Karşılığında Yapılacak Ödemelerin Belirlenmesi
• Genel Sağlık Sigortası Kapsamını Belirleyen Düzenleyici İşlemlerin Yargısal Denetimi

 

 

İfade Özgürlüğü Sorunu Olarak Nefret Söylemi, Ankara 2015.

• İfade Özgürlüğü Hakkı Nefret Söylemi İlişkisi
• Nefret Söyleminin Bastırılması
• Nefret Söylemine İlişkin Uluslararası Yaklaşım
• Türk Hukukunda İfade Özgürlüğünün Nefret Söylemi Bağlamında Sınırlandırılması

 

 

İdare Hukuku Açısından Anayasa Mahkemesi İptal Kararlarının Zaman İçindeki Etkisi, Ankara 2019.

• İptal Kararlarının Geçmişe Yürümemesi Kuralının Göreli Anlamı
• Geçmişe Yürüme ve Yorum İhtiyacı
• İptal Kararının Yargısal Süreçlere Derhal Etki Etmesi
• Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin İptali Kararının Zaman İçindeki Etkisi
• İptal Kararının Etki İhtimalleri
• Yargısal Süreçlerin Anayasa Mahkemesi Kararına ve Yasama İradesine Zaman Bakımından Uyum İhtimalleri
• Anayasa Mahkemesinin Kararına Bağlı Zaman Boyutları
• Somut Uyuşmazlıkların Çözümü ve Anayasa’ya Uygunluk Denetimi Sürecinde Yasama İradesinin Etkileri