Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), kişisel verilerin işlenmesini düzenlemektedir.

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu anlamda örneğin kimlik bilgileriniz (örneğin: ad-soyad, TC kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, cinsiyet), iletişim bilgileriniz (örneğin: ev ve iş adresi, e-posta, telefon), görüntü ve ses kayıtlarınız kişisel veridir.

Kişisel verilerin işlenmesi ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

KVKK ve ilgili mevzuat karşısında, Av. Prof. Dr. Köksal Kocaağa Hukuk ve Danışmanlık Bürosu (“Büro”) tarafından hazırlanmış olan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni aşağıda yer almaktadır.

Av. Prof. Dr. Köksal Kocaağa Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

KVKK’nın 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlanmış olan işbu bilgilendirme ve aydınlatma metni, avukatlarımız, stajyer avukatlarımız ve diğer çalışanlarımız ile müvekkillerimiz, müvekkil adaylarımız, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, işbirliği içinde olduğumuz kurum ve kuruluşların çalışanları, ortakları, yetkilileri ve büromuzla ilişkisi bulunan tüm diğer kişilerin ve ziyaretçilerin kişisel verilerinin korunmasında izlenecek usul, esas ve başvuru yöntemlerini düzenlemektedir.

Kişisel verilerinizin, Av. Prof. Dr. Köksal Kocaağa Hukuk ve Danışmanlık Bürosu tarafından özenle korunduğunu bilmenizi isteriz. Büromuz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun şekilde, kişisel verilerinizin güvenliği hususunda gerekli hassasiyeti göstermeyi taahhüt eder.

I. Av. Prof. Dr. Köksal Kocaağa Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Veri Sorumlusu Kimliği ve İletişim Bilgileri

Av. Prof. Dr. Köksal Kocaağa Hukuk ve Danışmanlık Bürosukurucusu Avukat Köksal Kocaağa, KVKK ve ilgili düzenlemeler kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatını haizdir. Veri sorumlumuza ait iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Adres: Etiler Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi No: 23/103 Remel Plaza 07010 Muratpaşa ANTALYA

Telefon: 0(242)5033838

E-posta: info@kocaaga.av.tr

II. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlenebileceği

Büromuz, kişisel verilerinizi KVKK’nın 4. maddesi uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlarla ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleyebilecektir.

Kişisel verileri işleme amacımız büromuz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişmekle beraber, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde ve sınırlayıcı olmamak kaydıyla, aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilecektir:

▪ Büromuz tarafından yürütülen veya yürütülecek olan avukatlık ve/veya yazılı ya da sözlü hukuki danışmanlık ve diğer faaliyetlerden yararlanan veya yararlanacak olan kişilerin (müvekkillerin) ve hukuki uyuşmazlığın karşı tarafında yer alan kişilerin verileri, söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ya da bu faaliyetler için gerekli olan hazırlık işlemlerinin veya tamamlayıcı hizmetlerin (tercüme, finans, muhasebe, noter işlemleri vs.) yerine getirilmesi amacıyla.

▪ Büromuz çalışanlarının kişisel verileri, bu kişilerin ve büromuzun hukuki, ekonomik ve her türlü menfaatlerinin korunması ve iş, sosyal güvenlik, vergi vb. mevzuattan kaynaklanan hakların kullanılması ve/veya yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla.

▪ Müvekkillerimizin ve büromuzla iş ilişkisi içerisinde bulunan diğer kişilerin verileri, bu kişilerin ve büromuzun hukuki, ekonomik ve her türlü menfaatlerinin korunması ve güvenliklerinin sağlanması amacıyla.

▪ Büromuza iş başvurusunda bulunan avukatların, stajyer avukatların ve diğer adayların kişisel verileri, büronun insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve adayların işe alım başvurularının değerlendirilmesi ve kendilerine dönüş yapılabilmesi amacıyla.

Sağlık verileri ancak mevzuatta öngörülen hallerde hukuki yükümlülüğün (örneğin, işe alım öncesi yapılması gereken tıbbı kontrol) yerine getirilmesi için veri sahibinden açık rıza alınmak suretiyle işlenebilecektir.

Adayın referans olarak gösterdiği üçüncü kişilere ait kişisel veri niteliğindeki iletişim bilgilerinin (örneğin: isim, e-posta, telefon numarası vs.) adayın özgeçmişi aracılığıyla elde edilmesi durumunda, merkezimiz, söz konusu kişisel verileri ilgili kişiyle iletişime geçerek adaya ilişkin bilgi almak amacıyla işleyebilecektir.

▪ Mevzuattan kaynaklanan arşivleme yükümlülüğü ile yasal makamların talep etmesi ve cevap verilmesinin zorunlu olması halinde.

▪ Ziyaretçilere ait kişisel veriler, ziyaret sebebine bağlı olarak değişiklik göstermekle birlikte, ziyaretçi taleplerinin (örneğin: faaliyetler hakkında bilgi istenmesi vs.) yerine getirilmesi (örneğin: istenen konularda kendilerine bilgi verilmesi vs.) veya büronun güvenliğinin sağlanması amacıyla.

▪ Büromuzun güvenliğinin sağlanması amacıyla, büro giriş kapısı ile bekleme salonu, koridor, toplantı salonu ve görüşme odalarında bulunan toplam 7 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi veri sorumlusu tarafından denetlenmektedir. Güvenlik kameralarının kayıt alanları ve sayısı güvenlik amacıyla sınırlı olup, bu amacı aşar biçimde kişinin mahremiyetine müdahale sonucunu doğurabilecek alanlarda (örneğin: tuvaletler) güvenlik kamerası bulunmamaktadır.

III. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, hak ve menfaatlerinizin sağlanması ve korunması, büromuza ait faaliyetlerin yürütülmesi, büromuzun satın alma, finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin yerine getirilmesi  amacıyla; mahkemeler ve icra müdürlüklerine, iş ortakları, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılarına, işbirliği içinde olduğumuz kişi, kurum ve kuruluşlara, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile hukuken yetkili gerçek ve tüzel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerindeki şartlar çerçevesinde, bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntü verileri, yalnızca hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin aktarılması gereken hallerde, gerekli tüm teknik ve idari tedbirler büromuz tarafından alınmaktadır.

IV. Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü veya yazılı, fiziki ya da elektronik ortamda toplanabilecektir. Bu çerçevede kişisel verileriniz, büromuza doğrudan sizin tarafınızdan sağlanan tüm bilgi ve belgeler, vekaletnameler, yetki belgeleri, dilekçeler, sözleşmeler, ihtarnameler, adli veya idari merci kararları, kartvizitler, merkezimize yapılan yazılı ya da dijital başvurular, basılı formlar, iş başvuru formları, web sayfamızda yer alan dijital formlar, merkezimizle yaptığınız her türlü yazılı veya sözlü iletişim kanalları, telefon görüşmeleri, elektronik posta, faks yazışmaları, posta, kargo, kurye, elden teslim ya da güvenlik kameralarıyla görüntü kaydedilmesi gibi yöntemlerle toplanabilecektir. Belirtilen yollarla toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 4. maddesinde öngörülen ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan;

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

b) Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

d) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

e) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

g) İlgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hallerinde, açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir.

Yine KVKK’nın 6/3. maddesi uyarınca, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verileriniz (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler), kanunlarda öngörülen hallerde, yeterli önlemler alınmak suretiyle açık rızanız olmaksızın işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki gerekçesi; başta 6698 sayılı KVKK ve diğer ilgili mevzuat olmak üzere, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili tüm mevzuat uyarınca, başta avukatlık faaliyeti olmak üzere, büromuza ilişkin tüm hizmet ve faaliyetlerin yürütülmesi ve bu faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli olan iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesidir.

Güvenlik kameralarıyla kaydedilen görüntü verileri, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

V. Kişisel Verileri Saklama Süresi

Kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili mevzuatta öngörülen ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmekteyiz.Büromuz, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren durumların ortadan kalkması halinde, mezuatta öngörülen sürelerin dolmasıyla kişisel verilerinizi kendiliğinden veya veri sahibinin talebi üzerine silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

VI. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklara sahipsiniz. Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanmasıbaşlığı altındabelirtilen yöntemlerle büromuza iletmeniz durumunda talepleriniz büromuz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kişisel veri sahibi olarak, büromuza başvurarak;

▪  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

▪  Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

▪ Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

▪  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

▪  Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 

▪ KVKK ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

▪ Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, talep üzerine bunların düzeltilmesi işlemi ile kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, talep üzerine bunların silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

▪ İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

▪ Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

VII. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

KVKK’nın 13/1. maddesi uyarınca, ıslak imzalı dilekçenize kendinizi tanıtacak nitelikte kimlik bilgilerinizi eklemek ve talebinizin ne olduğunu belirtmek suretiyle Etiler Mah. Evliya Çelebi Cad. No: 23/103 Remel Plaza 07010 Muratpaşa ANTALYA adresimize bizzat elden veya noter kanalıyla ulaştırabilir ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle kocaaga.av.tr e-posta adresimize iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinde yer alan; “Başvuruda; Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası; Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi; Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası; Talep konusu, bulunması zorunludur.” hükümleri uyarınca, başvurunuzun bahsi geçen esaslara uygun olarak ve talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde yapılması gerekmektedir.

Büromuz, KVKK’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen kişisel veri sahiplerine, yine KVKK’da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap verecektir.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için, kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır.

Büromuz, başvuruda bulunan kişinin veri sahibi olup olmadığını tespit etmek amacıyla ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek için kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Kişisel veri sahiplerinin başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen ücret tarifesi[1]   üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.

Talebin kabul edilmesi veya reddedilmesi halinde, talep sahibine elektronik ortamda ya da yazılı olarak cevap verilecektir.


[1]   10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, kişisel veri sahiplerinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.